WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

„FOL-PLAST II GOSTOMSCY I SZCZYPIOR SP. Z O.O” z siedzibą ul. Drogowców 17,
83-250 Skarszewy wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000158987, posiadającą NIP 5921908487 oraz REGON
191967455

§1 Zastosowanie

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej również w skrócie OWS)
  ustalone zostały w oparciu o art. 384 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia
  1964 r. Kodeks cywilny.

  Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży oraz realizacji
  dostaw towarów na podstawie zamówień Klientów przez „FOL-PLAST II GOSTOMSCY I
  SZCZYPIOR SP. Z O.O” zwanego dalej „FOL-PLAST” zarówno w obrocie krajowym jak i
  zagranicznym

 2. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej również „OWS”, stanowią integralną
  część wszystkich umów sprzedaży, dostawy oraz zamówień bez względu na
  ich formę zawieranych ze Sprzedawcą i określają wzajemne relacje
  pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym. Odstępstwo od stosowania niniejszych
  OWS wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku
  rozbieżności pomiędzy warunkami umowy uzgodnionymi przez Strony a
  niniejszymi OWS, zastosowanie mają warunki sprzedaży ustalone
  indywidualnie przez strony umowy.

 3. OWS podane są do wiadomości Kupującego na stronie
  internetowej http://folplast2.pl. Każdorazowe złożenie przez Klienta
  zamówienia oznacza, że zapoznał się i akceptuje OWS w brzmieniu
  obowiązującym w chwili jego złożenia. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych
  stosunkach handlowych ze Sprzedawcą, przyjęcie przez Kupującego OWS
  przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich

  pozostałych zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub
  odwołania ich stosowania.

 4. Klient zobowiązuje się, w trakcie i w ramach wykonywania niniejszych OWS,
  do przestrzegania wszelkich przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  w tym w szczególności Prawa o wyrobach opakowaniowych, wymogów,
  decyzji wydanych przez organy właściwe w sprawach nadzoru nad jakością i
  obrotem wyrobami opakowaniowymi oraz orzeczeń sądowych lub decyzji
  władz administracyjnych dotyczących Towarów.

§ 2 Zamówienia

 1. Sprzedaż w odbywać się będzie po złożeniu przez Klienta zamówienia określającego ilość oraz rodzaj zamawianych Towarów
 2. Każdorazowe zamówienie powinno zawierać:
 3. a) dane Klienta
 4. b) dokładny adres dostawy, w sytuacji gdy adres ten ma być inny od siedziby Klienta należy ten fakt wyraźnie wskazać w zamówieniu oraz podać dane firmy Odbiorcy towaru,

c)określenie zamawianego towaru m.in. rodzaj, wagę, ilość, wymiar lub inne parametry,

 1. d) sposób dostawy,
 2. e) proponowany termin dostawy,
 3. f) dane kontaktowe osoby zamawiającej.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez pracownika FOL-PLAST. O potwierdzeniu zamówienia poinformuje Klienta do 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia przesyłając potwierdzenie zamówienia.
 5. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez FOL-PLAST w terminie o którym mowa w ust. 3 oznacza nie zawarcie umowy, i nie rodzi po stronie FOL-PLAST żadnych obowiązków wobec Klienta.
 6. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż z uwagi na warunki technologiczne grubość zamówionego Produktu może być inna od wskazanej w zamówieniu o maksymalnie +/- 5% (dla folii

≤  20 µm +/- 1 µm), różnica szerokość foli może wynieść +/- 2%, natomiast waga poszczególnej rolki folii ręcznej może się wahać +/- 50g (dotyczy folii do 1,5 kg), pozostałe wagi folii ręcznej – pojedyncza rolka do +/- 5%, dla folii maszynowych/jumbo +/- 2%, a waga brutto całej palety +/-2 %.

 1. W celu ochrony swoich interesów FOL-PLAST zastrzega dla siebie uprawnienie do przeprowadzenia procesu weryfikacji każdego Klienta, w zakresie jego zdolności finansowych oraz wypłacalności. W związku z powyższym Dostawca uprawniony jest do odmowy przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny.
 2. Klient może dokonać zamówienia drogą:
 3. mailową – poprzez przesłanie zamówienia na adres e-mail bezpośrednio do pracownika obsługującego dany teren. FOL-PLAST może w każdym czasie zażądać potwierdzenia zamówienia w formie pisemnej z podpisem osoby upoważnionej do składania zamówienia. W takiej sytuacji ma prawo wstrzymać realizację zamówienia do chwili otrzymania potwierdzenia
 4. telefonicznie, w rozmowie telefonicznej z pracownikiem obsługującym dany teren. Składając zamówienie drogą telefoniczną, rozmowa może być nagrywana w celu utrwalenia treści zamówienia, Klient składając w ten sposób zamówienie, wyraża zgodę na nagrywanie rozmowy. Fakt złożenia zamówienia może być potwierdzony przez pracownika FOL-PLAST  poprzez przesłanie wiadomości e-mail zawierającej warunki zamówienia,
 5. na piśmie, wraz z podpisem osoby upoważnionej do składania zamówień.
 6. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy niniejszymi OWS a zamówieniem złożonym przez Klienta, wiążące będą warunki niniejszych OWS.
 7. Klient zapewnia i gwarantuje, że osoby, które będą składały zamówienia, na chwilę składania zamówień są właściwie upoważnione do reprezentowania Klienta w tym zakresie, oraz że złożone  przez nie zamówienia są wiążące dla Klienta.
 8. Jeżeli FOL-PLAST nie będzie mógł w pełni zrealizować zamówienia – na warunkach w nim określonych, o fakcie tym powiadomi Klienta w ciągu 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia. W takim przypadku Strony wspólnie ustalą nowe warunki realizacji zamówienia.
 9. W wyjątkowych przypadkach braku możliwości jednorazowej realizacji zamówienia Klient wyraża zgodę na dostarczanie towaru partiami, w takiej sytuacji terminy i wielkość dostaw poszczególnych partii towaru zostaną określone w drodze odrębnych ustaleń pomiędzy Stronami. Ustalenie odmiennego terminu wydania towaru niż termin proponowany przez Klienta w zamówieniu, o którym mowa powyżej, nie będzie traktowane przez Strony jako opóźnienie spełnienia przez świadczenia  i nie uprawnia do odstąpienia od umowy, będących przedmiotem zamówienia lub do traktowania sprzedaży towarów za niedokonaną.
 10. Złożenie zamówienia zobowiązuje Kupującego do zapłaty za produkty dostarczone zgodnie z tym zamówieniem. Anulowanie zamówienia po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji nie jest możliwe. Klient zobowiązany jest do odebrania wysłanego towaru objętego zamówieniem, a w przypadku nie przyjęcia zamówionego towaru zostanie obciążony kosztami transportu, składowania oraz utylizacji towaru objętego zamówieniem.. Klient, który dokonał przedpłaty za zamówienie nie otrzyma zwrotu dokonanej płatności.

16.Jeżeli cenę towaru ustalono jako równowartość oznaczonej kwoty w walucie obcej, a w trakcie wykonywania Umowy nastąpiła zmiana wartości tej waluty w stosunku do złotego polskiego, zapłata będzie dokonana według kursu średniego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu wystawiania faktury przez FOL-PLAST.

§ 3 Wydanie towaru Klientowi

 1. FOL-PLAST zobowiązuje się wydać zamówione towary Klientowi w terminie uzgodnionym między Stronami.
 2. O ile Strony pisemnie nie postanowią inaczej, Produkty dostarczane będą przez FOL-PLAST lub przez osobę trzecią działającą na jego zlecenie na adres określony przez Klienta podczas składania zamówienia w systemie.
 3. Klient zobowiązany jest do zapewnienia odbioru towaru pod wskazanym adresem przez osobę upoważnioną do tego rodzaju czynności, przez złożenie czytelnego podpisu zawierającego imię i nazwisko pracownika oraz pieczęć firmy Klienta, lub Odbiorcy wskazanego przez Klienta w zamówieniu.

W przypadku dostawy towaru bezpośrednio do Odbiorcy wskazanego przez Klienta, FOL-PLAST nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w odbiorze towaru.

 1. FOL-PLAST wyda towar w opakowaniu odpowiadającym rodzajowi oraz ilości zamówionego towaru.
 2. Inna forma Opakowania niż wyżej wskazana będzie zastosowana w przypadku otrzymania pisemnego zlecenia od Klienta wraz ze zobowiązaniem Klienta do pokrycia kosztów zmiany lub zastosowania innego dodatkowego opakowania, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących opakowań transportowych oraz zaleceń producenta, dotyczących Opakowań Transportowych Produktów.
 3. Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od stron, tj. np. nieterminowa dostawa przez dostawców FOL-PLAST, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy FOL-PLAST, np. brak prądu, opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, a w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, niedobory materiałowe i surowcowe itp. Niedotrzymanie terminu dostawy przez FOL-PLAST z w/w przyczyn powoduje, iż Klientowi nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania realizacji zamówienia.
 4. Przed dokonaniem odbioru Towaru Klient dokonuje zbadania stanu towaru poprzez zbadanie jego ilości towaru oraz stanu opakowania. Uszkodzenia transportowe Klient powinien zgłosić niezwłocznie w chwili odbioru towaru oraz umieścić je w Protokole Szkody w obecności przedstawiciela przewoźnika, a następnie przesłać Protokół Szkody e-mailem do FOL-PLAST. Dokument ten stanowi podstawę do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku braku zgłoszenia niezgodności w tym terminie, Klient traci roszczenia z tytułu niezgodności ilościowej towaru lub uszkodzeń transportowych. Potwierdzenie odbioru Towaru bez zastrzeżeń dokonane przez Klienta w chwili wydania jest równoznaczne z potwierdzeniem zgodności ilości towaru oraz braku uszkodzeń lub zniszczeń.
 5. FOL-PLAST nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w tym również za opóźnienie lub zwłokę, jeśli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wyniknęło wskutek działania siły wyższej.

§ 4 Jakość towarów

 1. Reklamacje jakościowe, dotyczące niewłaściwych parametrów produktu dotyczą tylko towaru, który był przechowywany i użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta
 2. Towar sprzedawany jako towar drugiej kategorii, lub towar przeceniony nie podlega reklamacji, Strony wyłączają prawo rękojmi co do tego rodzaju towaru.
 3. Klient przekaże FOL-PLAST wszelkie informacje dotyczące wad towaru, gdyby takowe wystąpiły, w ciągu siedmiu (7) dni od uzyskania informacji o zaistnieniu takiej sytuacji nie później jednak niż 45 dni od daty dostawy. Po upływie tych terminów uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru wygasają. Zawiadomienie powinno nastąpić w sposób pozwalający otrzymać potwierdzenie, że FOL-PLSAT zgłoszenie to otrzymał. FOL-PLAST ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w niniejszych OWS. Wszelka dalej idąca odpowiedzialność z rękojmi jest wyłączona
 4. Klient zobowiązuje się przechowywać i transportować towar w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w pkt. 7.12 niniejszych OWS oraz ogólnymi wymaganiami określonymi w przepisach Prawa o wyrobach z tworzyw sztucznych. Naruszenie któregokolwiek z tych warunków stanowi podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji oraz roszczeń Klienta.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne wraz z wadliwym towarem, lub jego próbką, stanowiącą oryginalnie zakupiony towar należy wysłać do FOL-PLAST, po uprzednim uzyskaniu jego zgody na wysyłkę takiej próbki. W razie braku przekazania wadliwej folii lub jej próbki lub nieudzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące reklamacji zadane przez FOL-PLAST w ramach postępowania reklamacyjnego – reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie. Zgłoszenie reklamacyjne powinno również zawierać kartę identyfikacyjną produktu, dołączoną do przesyłki. Zawiera ona informacje dotyczące produkcji.
 6. O sposobie załatwienia reklamacji Klient zostanie poinformowany pisemnie w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez FOL-PLAST zgłoszenia. W przypadku uznania zasadności złożonej reklamacji, FOL-PLAST uzgodni z Klientem sposób załatwienia reklamacji ( np. w formie korekta ilościowej, udzielenia rabatu itd.).
 7. Zwrot reklamowanego towaru przez Klienta z tytułu uznanej reklamacji może być dokonany wyłącznie za zgodą FOL-PLAST. W takiej sytuacji FOL-PLAST zobowiązany jest do zwrotu uzasadnionych kosztów transportu poniesionych i udokumentowanych przez Klienta, jednak w wysokości nie przekraczającej kosztów transportu poniesionych w trakcie dostawy do Klienta. W przypadku gdy towar do zwrotu odbierany jest przez FOL-PLAST od Klienta, odbiór następuje z miejsca, do którego został Klientowi dostarczony w ramach sprzedaży, chyba że strony uzgodnią inny adres jego odbioru i w ilości ustalonej z FOL-PLAST.

§ 5 Odpowiedzialność

 1. FOL-PLAST nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta z tytułu dodatkowych, bieżących kosztów bezpośrednio przez niego poniesionych, jeżeli towar ma wadę zmniejszającą jego wartość, albo jeżeli nie ma właściwości, o których istnieniu FOL-PLAST zapewnił Klienta, albo jeżeli towar zostanie wydany Klientowi w stanie niezupełnym. FOL-PLAST, nie będzie odpowiadał za wady towaru powstałe po przejściu ryzyka związanego z towarem, na Klienta, w tym za wady spowodowane niewłaściwym sposobem przechowywania towaru przez Klienta, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej uprzednio w towarze
 2. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza FOL-PLAST względem Klienta za szkody będące następstwem sprzedaży wadliwego towaru, ogranicza się do rzeczywistej szkody poniesionej przez Klienta (nie obejmuje zwłaszcza utraconych przez Klienta korzyści) i górną jej granicą jest wartość zakupionych towarów oraz opiera się tylko na zasadzie winy umyślnej. W pozostałym zakresie odpowiedzialność jest wyłączona o ile nie sprzeciwia się to bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa. W takim samym zakresie FOL-PLAST odpowiada za działania lub zaniechania osób którymi posłużył się przy realizacji zamówienia Klienta.
 3. Zwrot towaru może się odbyć jedynie ze względu na wady towaru uniemożliwiające ich stosowanie, których właściwości są nie zgodne z parametrami deklarowanymi przez FOL-PLAST
 4. FOL-PLAST. nie jest zobowiązany do jakichkolwiek innych świadczeń z tytułu wad jakościowych lub ilościowych Produktów niż określone w niniejszych OWS lub wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Uprawnienia Klienta określone w niniejszych OWS wygasają, jeżeli nie zawiadomi  on FOL-PLAST. o wadzie lub niezgodności towaru w ustalonych przez Strony powyżej terminach, a w każdym przypadku po upływie 3 miesięcy od Wydania towaru.
 5. Towary promocyjne, niepełnowartościowe lub drugiego gatunku i z tego tytułu przecenione, nie podlegają reklamacji. Produkty poddane obróbce lub konfekcjonowaniu nie podlegają reklamacji.
 6. W razie bezpodstawnego zgłoszenia reklamacji, Klient zobowiązany jest do odbioru reklamowanego towaru na własny koszt, w terminie wskazanym przez Dostawce oraz pokrycia uzasadnionych kosztów poniesionych przez FOL-PLAST wskutek postępowania reklamacyjnego.
 7. Klient jest zobowiązany do przedsięwzięcia wszelkich możliwych czynności, które zminimalizują ewentualne szkody związane z korzystaniem z wadliwego towaru. W przypadku ich nie podjęcia,   w zakresie szkody, która mogłaby zostać zmniejszona, gdyby Klient je zrealizował – FOL-PLAST nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Klient zobowiązany jest do przechowywania i magazynowania zakupionego Produktu w odpowiednich warunkach tj.:
 9. a) folie należy przechowywać w miejscach nie narażonych na bezpośredni kontakt z warunkami atmosferycznymi takimi jak słońce czy deszcz oraz w których temperatura nie przekracza 25 stopni Celsjusza i jednocześnie jest nie mniejsza niż 10 stopni Celsjusza. Folia powinna być składowana  w odległości co najmniej 1,5 metra od czynnych urządzeń grzewczych, silnych utleniaczy, reduktorów oraz chemii. Przestrzeganie powyższego pozwala na prawidłowe przetwórstwo folii i zachowanie wskazywanych właściwości folii,
 10. b)w okresie wysokich temperatur na zewnątrz – powyżej 25 stopni Celsjusza, oraz bardzo niskich temperatur – poniżej 5 stopni Celsjusza – dla utrzymania oczekiwanych parametrów folii należy przestrzegać warunków przechowywania i magazynowania podanych wyżej oraz zasady iż po procesie transportowania niezbędnym jest poddanie jej tzw. “sezonowaniu” polegające na umieszczeniu folii przez okres około 3 do 5 dni w suchym magazynie, w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza, a powyżej 10 stopni Celsjusza dla zapobiegnięcia zaistnieniu ewentualnych problemów przy jej użytkowaniu. W okresie, gdy temperatury na zewnątrz są niższe (okres jesienno – zimowy) zwiększany jest lekko poziom kleistości w celu ułatwienia korzystania z produktów. W okresie wiosenno – letnim kleistość folii dostosowana jest do wysokich temperatur panujących na zewnątrz, co ma z kolei zapobiegać sklejaniu się folii. Jeżeli Produkt przechowywany jest w temperaturze innej niż temperatura użytkowania – Produkt należy sezonować przez co najmniej 12h przed użyciem w warunkach użytkowania.
 11. c)Oryginalnie zapakowane folie można piętrować – maksymalnie do 2 palet, z zachowaniem należytej ostrożności. Palety musza być bezwzględnie oddzielone przekładką tekturową, w celu uniknięcia zniszczenia folii. Uszkodzenia górnej warstwy folii, spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem folii podczas piętrowania oznacza niezastosowanie się przez Klienta do warunków przechowywania i magazynowania folii, nie stanowi podstawy do odpowiedzialności Dostawcy za szkodę i nie uzasadnia reklamacji.
 12. d)Zaleca się zużycie folii stretch w terminie do 6 miesięcy od daty dostawy, pod warunkiem stosowania się do zaleceń producenta co do magazynowania, przechowywania i użytkowania folii. Po okresie 3 miesięcy może wystąpić zjawisko zmniejszenia poziomu kleistości folii, będące naturalnym procesem zachodzącym w ww. foliach. Zmniejszenie poziomu kleistości w czasie nie ma wpływu na pozostałe parametry jakościowe oraz wytrzymałościowe towaru. Podobnie – rekomenduje się zużycie innych oferowanych przez FOL-PLAST folii do 3 miesięcy od daty dostawy Klientowi. Przy wykorzystaniu ich w późniejszym okresie Klient musi mieć na uwadze możliwość zaistnienia zmiany określonych parametrów folii spowodowane relaksacją naprężeń w niej przy odwijaniu folii z rolki.

§ 6 Wynagrodzenie

 1. Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić przez Klienta bez potrąceń, według uzgodnionych warunków płatności po wystawieniu faktury przez FOL-PLAST. Termin płatności ten w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury.
 2. FOL-PLAST zastrzega sobie prawo do zmiany  w każdej chwili asortymentu oferowanych towarów, ich cen oraz zasad płatności.
 3. Faktura zostanie dostarczona Klientowi wraz z Towarem lub osobno za pośrednictwem poczty, dopuszcza się doręczenie w formie elektronicznej, bez podpisu wystawcy na co Klient wyraża zgodę.
 4. Za zapłatę z tytułu faktury uznaje się za zrealizowaną w dniu uznania rachunku bankowego FOL-PLAST.
 5. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania zapłaty za towar.
 6. W przypadku, gdy Klient nie dokona płatności w terminie wymagalności wskazanym w fakturze, , FOL-PLAST będzie uprawniony w szczególności do:
 7. wstrzymania realizacji dostaw na rzecz Klienta i/lub
 8. odmowy przyjęcia kolejnych zamówień do czasu uregulowania całej zaległości,
 9. naliczenia odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych i zryczałtowanych kosztów upomnień od niezapłaconej kwoty za opóźnienie w zapłacie.

Wykonanie któregokolwiek z powyższych uprawnień przez FOL-PLAST następuje według jego wyboru nie wyłącza wykorzystania innych środków ochrony prawnej przewidzianych we właściwych przepisach.

 1. W przypadku nieterminowej realizacji płatności, FOL-PLAST jest uprawniony do dochodzenia, również kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego oraz wszelkich kosztów związanych z windykacją tej należności.
 2. Strony ustalają, że w czasie obowiązywania niniejszych OWS łączna wartość zrealizowanych przez FOL-PLAST. Zamówień, z tytułu sprzedaży których Klient nie dokonał jeszcze zapłaty, nie może przekroczyć kwoty limitu ubezpieczenia transakcji
 3. W przypadku pełnego wykorzystania limitu ubezpieczeniowego przez Klienta, FOL-PLAST ma prawo wstrzymać dalszą sprzedaż towarów, o ile jej realizacja skutkowałaby przekroczeniem limitu ubezpieczenia.

§ 7 Przejście ryzyka

 1. Z chwilą wydania Klientowi lub przewoźnikowi towaru objętych zamówieniem, przechodzą na niego wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem, oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.
 2. Przy zleceniu przewoźnikowi dostawy zamówionych towarów – wydanie rzeczy przez  FOL-PLAST zgodnie z art. 544 § 1 ustawy Kodeks cywilny następuje w momencie powierzenia towarów przewoźnikowi do przewozu.
 3. Towar dostarczany jest przez przewoźnika na podany w zamówieniu adres dostawy. Jeżeli Klient poinformuje po złożeniu zamówienia o zmianie ww. adresu zobowiązany jest do poniesienia kosztów wskutek tego powstających, chyba że zgłoszono ją Dostawcy co najmniej na 2 tygodnie przez planowanym terminem wysyłki.
 4. Klient może wskazać w zamówieniu tylko jeden adres dostawy.
 5. Klient zapewnia – przy dostawie towarów przez przewoźnika – ich rozładunek i sprawdza dostarczone towary oraz ponosi koszty i ryzyko z tym związane, niezależnie od tego która strona umowy jest zobowiązana do pokrycia kosztów transportu.
 6. FOL-PLAST nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnień w dostawie Produktów, będące następstwem okoliczności leżących po stronie przewoźnika.
 7. Klient potwierdza przyjęcie Produktów na liście przewozowym lub protokole odbioru, kopii faktury, dokumencie WZ.
 8. Klient zobowiązany jest do zbadania dostarczonych Produktów pod względem zgodności z zamówieniem, ilościowym i jakościowym w zakresie wad w momencie dostawy.
 9. Przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest także do zbadania opakowania Produktów (i samych Produktów o ile to możliwe) pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń w transporcie oraz podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz sporządzenia stosownego protokołu szkody. Wszelkie braki czy uszkodzenia produktów muszą być odnotowane.
 10. Klient zabezpieczy uszkodzone towary i umożliwi przeprowadzenie oględzin przez przewoźnika,  FOL-PLAST (jeśli ma odniesienie) lub ich ubezpieczycieli.

11 Dokonanie przez Klienta odbioru Produktów bez zachowania staranności i bez realizacji czynności, o których mowa w ust poprzedzających uważa się za potwierdzenie prawidłowości dostawy oraz dostarczonego towaru,

 1. Klient ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą na skutek nieuzasadnionej odmowy przyjęcia dostarczonego mu towaru.

§ 8 Prawa Własności Intelektualnej

Wszelkie Prawa Własności Intelektualnej dotyczące towarów są i pozostaną wyłączną własnością FOL-PLAST. Poprzez niniejsze OWS i sprzedaż towarów realizowaną na ich podstawie Klient nie uzyskuje jakichkolwiek Praw Własności Intelektualnej. Żadne z postanowień niniejszych OWS nie może być interpretowane jako stanowiące licencję lub upoważnienie do korzystania w jakimkolwiek zakresie z Praw Własności Intelektualnej.

§ 9 Poufność

 1. Wszelkie informacje dotyczące działalności FOL-PLAST które nie są publicznie znane, jak również postanowienia OWS oraz Umowy, mają charakter poufny i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Strony uzgadniają, że nie będą ujawniać poufnych informacji osobom trzecim, ani wykorzystywać ich do celów innych niż wykonanie zobowiązań wynikających z Warunków i Umów. Klient podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby uniemożliwić ujawnienie informacji poufnych.
 3. Jeżeli Klient zostanie zobowiązany przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa do ujawnienia jakiejkolwiek informacji dotyczącej działalności FOL-PLAST, zawiadomi go o tym i będzie z nim współpracować w celu wyeliminowania lub zmniejszenia do minimum negatywnych skutków ujawnienia takich informacji.

4.Bez pisemnej zgody FOL-PLAST Klient nie będzie używał nazwy, znaków towarowych ani nazw handlowych Sprzedającego, ani też powoływał się na związki gospodarcze ze Sprzedawcą w jakimkolwiek celu

 1. Obowiązek określony w punkcie ust. 1 wiąże Strony w trakcie trwania współpracy handlowej oraz w ciągu trzech (3) lat od daty jej zaprzestania lub ostatniej transakcji.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze OWS obowiązują od dnia 13 grudnia 2021 r.
 2. Strony ustalają, że zmiany OWS dokonywane przez Sprzedawcę nie wymagają pisemnego aneksu, wywołują one skutki prawne od chwili ich opublikowania na stronie internetowej Sprzedawcy, bez konieczności dodatkowego poinformowania Klienta.
 3. Stosunki prawne z Klientem reguluje wyłącznie prawo polskie.
 4. Jeśli jakiekolwiek postanowienie OWS lub umowy Strony zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub stanie się niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, pozostałe postanowienia OWS lub umowy Stron będą w pełni wiążące i skuteczne w taki sposób, jakby obowiązywały one bez takiego nieważnego, niezgodnego z prawem lub niewykonalnego postanowienia. Postanowienia te zostaną zastąpione odnośnymi przepisami polskiego prawa cywilnego najbardziej zbliżonymi co do istoty i celu tych postanowień.
 5. Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. Niniejsze postanowienie nie stanowi zapisu na sąd polubowny, tego rodzaju zapis wymaga indywidualnego uzgodnienia stron w formie pisemnej umowy. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory wynikłe ze stosunków prawnych, do których mają zastosowanie niniejsze OWS pośrednio lub bezpośrednio, rozstrzygają sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby FOL-PLAST
 6. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej ze Sprzedawcą umowy lub złożonego zamówienia w stosunku do osób trzecich, bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody FOL-PLAST
 7. Akceptując niniejsze OWS, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i za granicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z postanowień ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (RODO)  w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane i ich poprawiania.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami OWS, mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139 poz. 1323).
 9. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy, o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji (w tym adresu e – mail oraz numeru faksu, jeżeli zostały podane Sprzedawcy). Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach lub innych porozumie-niach handlowych, uważane są za skuteczne.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy gotowi dostarczyć rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych produktach i współpracy.

+ 48 58 560 09 28
biuro@folplast2.pl